Free Joomla Templates by FatCow Coupon
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png

Nieuwsbrief NVC, jaargang 2, nr. 1

NVC Nieuwsbrief logo

Nieuwsbrief NVC,  jaargang 2, nr. 1

Nederlandse vereniging voor Cytometrie (NVC) is de vereniging voor professionals die zich met ‘cytometrie’ bezighouden.
De NVC heeft tot doel om deze professionals samen te brengen en hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied.

In deze editie...

In deze nieuwsbrief waarin o.a. een overzicht van de werkgroepen van NVC wordt gegeven, een interessante publicatie wordt gedeeld en we u attenderen op het NVC congres in november 2016.


logo NVC

 
 
De nieuwsbrief van NVC

Voor jullie ligt de eerste NVC nieuwsbrief van 2016. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief vanaf 2017 ca. 3x per jaar zal verschijnen (voorjaar, zomer en najaar). In de nieuwsbrief staan algemene mededelingen ‘van de bestuurstafel’, handige weetjes voor de leden, informatie over het jaarlijkse congres, de werkgroepen en andere activiteiten. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar alle e-mailadressen uit het ledenbestand van de vereniging. Via de nieuwsbrief kunnen andere geïnteresseerden zich aanmelden. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan ook altijd.
Van de voorzitter...

Beste leden,

Het heeft even geduurd, maar we zijn blij jullie weer een NVC nieuwsbrief te kunnen toesturen. In het voorjaar is de NVC cursus “Tips en tricks in de immuunfenotypering: van  bewerking tot analyse” weer gehouden (Almelo, Den Bosch, en Amsterdam). Deze cursus was weer goed bezocht en succesvol! Voor het najaar staat weer het NVC-SKML congres op het programma en we hopen jullie daar in grote getalen te mogen verwelkomen. Ook de NVC ledenvergadering staat dan weer op het programma en ook daarvoor nodigen we jullie al van harte uit!

Los van de cursus en het congres zijn er verschillende werkgroepen binnen de NVC actief. Zo is er dit jaar door de werkgroep ISO15189 een document opgesteld over de acceptatietesten van antistoffen (binnenkort beschikbaar op de NVC website, die trouwens ook een nieuw jasje gaat krijgen!). Een document waar veel leden hopelijk baat bij zullen hebben. En dát is ook de bedoeling van de NVC: samen de cytometrie verbeteren en afstemmen. We hopen dat alle leden zich hier voor in willen zetten, en zien als bestuur graag jullie suggesties tegemoet.
Vincent van de Velden, voorzitter


ISAC - CYTO 2017
CYTO 2017
CYTO 2017 in Boston!

Werkgroepen NVC

Binnen de NVC zijn momenteel een drietal werkgroepen actief:

AML MRD: binnen deze groep, onder leiding van Gerrit Jan Schuurhuis (VUmc), is de afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen en standardiseren van de flowcytometrische MRD bepaling voor AML patiënten. Deze activiteiten hebben geleid tot de implementatie van MRD diagnostiek in het huidige HOVON132 protocol. Binnen de werkgroep wordt de MRD diagnostiek bewaakt en wordt verder gewerkt aan verbetering van de methoden en analyses.
MDS: de laatste jaren is duidelijk geworden dat flowcytometrie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van MDS. De Nederlandse werkgroep onder leiding van Arjan van de Loosdrecht probeert deze ontwikkeling te vertalen naar toepassing in de dagelijkse praktijk. De Nederlandse werkgroep  staat in zeer nauwe verbinding met de MDS werkgroep van het  Europese LeukemiaNet.
Flowcytometrie: deze werkgroep bestaat zowel uit NVC als VHL leden en richt zich met name op het ondersteunen van mensen die flowcytometrische experimenten uitvoeren, door praktische richtlijnen en protocollen op te stellen.
ISO 15189: Doelstelling van de werkgroep onder voorzitterschap van Jacqueline Leuvenink is het opstellen van een aanbeveling tbv ISO15189 hoe om te gaan met de normen tav het gebruik en beheer van de reagentia. Aanbeveling is door het NVC bestuur bekeken en laatste reacties worden binnenkort verwerkt en daarna de definitieve aanbeveling aangeboden die vervolgens op de website geplaatst kan worden. De planning is dat in de komende maand de aanbeveling zal worden afgerond. Bij het NVC congres in november in Zwolle zal door twee leden van de werkgroep de aanbeveling worden toegelicht in de vorm van een presentatie. Daarmee wordt tevens de werkgroep ontbonden.

Werkgroepen binnen NVC zullen minimaal één keer per jaar de voortgang en plannen presenteren tijdens een NVC/SKML bijeenkomst, zodat relevante informatie snel voor alle NVC leden beschikbaar komt.
De verwachting is dat het aantal werkgroepen de komende tijd verder zal toenemen. We hopen van harte dat verschillende NVC leden bereid zijn om actief deel te nemen aan de verschillende werkgroepen en hun steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkelingen binnen de cytometrie.

Het bestuur van NVC
Vincent vd Velden

Voorzitter Vincent van de Velden
Na al een paar jaar in het NVC bestuur te hebben gezeten, heb ik per 1 januari 2015 de taak van voorzitter op me mogen nemen. Ik ben na mijn studie Moleculaire Wetenschappen in Wageningen gepromoveerd in Rotterdam (1998) en heb in 2009 mijn opleiding tot medisch immunoloog afgerond. In het Erasmus MC werk ik sinds 1998 aan leukemieën en lymfomen, zowel op het moleculaire als cellulaire (flowcytometrische) vlak. Binnen mijn groep verrichten we veel diagnostiek, maar proberen daarnaast de diagnostiek verder te ontwikkelen en (translationeel) onderzoek uit te voeren. Deze combinatie is erg leuk en uitdagend en maakt het werk zeer dynamisch. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is samenwerking met de mensen binnen mijn eigen groep en binnen het Laboratorium Medische Immunologie, en met collega’s in Nederland en buitenland cruciaal. Ik hoop dat de NVC bij kan dragen aan het bij elkaar brengen van cytometristen, zodat we gezamenlijk wat mooie stappen vooruit kunnen maken!

Janneke Ruinemans-Koerts

Secretaris Janneke Ruinemans-Koerts
Na het behalen van het doctoraal examen Moleculaire Wetenschappen in Wageningen (1992) ben ik in 1996 gepromoveerd bij de vakgroep Biochemie van de Landbouwuniversiteit. In 2001 ben geregistreerd als Klinisch chemicus en in 2010 heb ik de aantekening hematologie behaald.
Sinds 2001 werk ik op het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van ziekenhuis Rijnstate en ben ik verantwoordelijk voor de flowcytometrische analyse van leukemieën en lymfomen, hetgeen volledig geïntegreerd is met de morfologische diagnostiek. Daarnaast heeft bij het KCHL de flowcytometrische analyse ook een toepassing gevonden bij de diagnostiek van voedselallergieën, middels de Basofiele Activatie Test. Verder loopt er onderzoek op het gebied van activatie van leukocyten bij ontstekingsreacties.
Ik vind het belangrijk dat de NVC het platform is waar de brede toepassingsmogelijkheden van flowcytometrie behartigd worden en waaruit, samen met alle leden, stimulatie tot verdere ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden plaatsvindt. Ik hoop hier ook vanuit het NVC bestuur een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Piet van Erp

Penningmeester Piet van Erp
Na een HLO-opleiding (biochemie) en enkele jaren onderzoekservaring op de afdeling Dermatologie van het Radboudumc in Nijmegen in 1991 gepromoveerd aan de Faculteit Medische Wetenschappen aldaar. De titel van het proefschrift was: "Novel cytometric techniques to study proliferation and differentiation of human keratinocytes". Meer dan dertig jaar actief betrokken bij onderzoek op het gebied van groeicontrole van de huid en inflammatoire huidziekten, vooral psoriasis. Twee speciale interessen, nl. cytometrie en huid-materiaal interacties.
Belangrijke onderzoeksgebieden op dit moment zijn de pathogenese van psoriasis, de werkingsmechanismen van bestaande en nieuwe behandelingen voor psoriasis, beter inzicht in het fenomeen "sensitive skin" en de toepassing van in vivo reflectie confocale microscopie en andere niet-invasieve meetmethoden voor diagnostiek en therapiecontrole van huidziekten.
Ik vind het belangrijk dat we in Nederland een breed cytometrie platform hebben met een goede mix van klinisch toegepaste en fundamentele cytometrie en hoop dat de NVC een rol hierin kan spelen.

Ferry Bergkamp

Bestuurslid Ferry Bergkamp
In 1988 heb ik mijn doctoraal examen medisch biologie (UVA) gehaald, waarna ik ruim 1 jaar heb gewerkt bij Sanquin. Eind 1989 ben ik als medisch bioloog op projectbasis begonnen in het klinisch chemisch laboratorium van het Elisabeth Gasthuis te Haarlem. Het doel was om (nieuwe) immunologische technieken te introduceren t.b.v. directe patiëntenzorg. In 1990 ben ik in dit laboratorium aangesteld als staflid en was ik daarbij verantwoordelijk voor immunologische analyses, waaronder immunofenotypering van lymfocyten subpopulaties en van leukemieën en lymfomen. In die tijd heb ik al veel meegekregen van het vakgebied klinische chemie. Eind 1998 werd de opleiding tot klinisch chemicus toegekend aan het nieuwe fusieziekenhuis Kennemer Gasthuis en was ik de eerste assistent klinische chemie in Haarlem. Na mijn registratie als klinisch chemicus werd ik verantwoordelijk voor de immunodiagnostiek. Hieronder valt flowcytometrie, auto-immuundiagnostiek, M-proteïnediagnostiek en allergie. Later is daar de DNA-diagnostiek bij gekomen. De flowcytometrie is momenteel een onderdeel van de hemato-oncologie en vormt daarmee een onlosmakelijk onderdeel samen met de morfologie en DNA-diagnostiek. 
De NVC is een mooie, relatief jonge, vereniging, waar flowcytometristen van zowel fundamentele als (in)directe klinische toepassingen lid van kunnen zijn. Deze poel van kennis is een potentiële bron van mogelijkheden. Daarnaast kan de NVC een (belangrijke) rol spelen in verhoging van kwaliteit door het (mede)ontwikkelen van protocollen en stimuleren van (na)scholing aan analisten en andere geïnteresseerden. Samen met inbreng van de leden zal het NVC bestuur dit de komende jaren verder ontwikkelen.

Arjan van de Loosdrecht

Bestuurslid Arjan van de Loosdrecht
Arjan van de Loosdrecht houdt zich bezig met de ontwikkeling van cellulaire vaccins bij de behandeling van acute myeloide leukemie (AML) en myelodysplastische syndromen (MDS); de ontwikkeling van diagnostische tests ter verbetering van de vroegdiagnostiek van MDS/AML; en met de ontwikkeling van prognostische testen om behandelingen van MDS/AML te optimaliseren en aftestemmen op individuele behandelplannen.
Hij houdt zich verder bezig met de ontwikkeling van cellulaire vaccins bij de behandeling van acute myeloide leukemie (AML) en myelodysplastische syndromen (MDS); de ontwikkeling van diagnostische tests ter verbetering van de vroegdiagnostiek van MDS/AML; en met de ontwikkeling van prognostische testen om behandelingen van MDS/AML te optimaliseren en aftestemmen op individuele behandelplannen.


Lidmaatschap NVC 2016

In september hebt u weer een email ontvangen van de penningmeester met het verzoek of u uw NVC lidmaatschap wilt betalen. Het individuele lidmaatschap van de NVC blijft voor 2016 op €30,-. Naast het individuele lidmaatschap kent de NVC sinds 2010 het instituut-gebonden lidmaatschap. Hiermee bieden we leidinggevenden de mogelijkheid om efficiënt en kostenbesparend een NVC lidmaatschap aan te gaan voor meerdere personen. Het lidmaatschap komt op naam van de leidinggevende, afdeling of instituut en is niet persoonsgebonden. Uitgebreide informatie vindt u op de NVC-site.

Een van de belangrijkste activiteiten van NVC is ons jaarlijks congres. Alle informatie met betrekking tot het congres komt op de website te staan en wordt u ook per e-mail (nieuwsbrief) toegestuurd. Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden wordt de contributie verrekend met de inschrijving van het congres. Of beter gezegd: als u uw lidmaatschap betaalt (€30,-) zijn de kosten voor het congres lager.


Congres NVC 2016
NVC congres 2016
Oproep

Het rapporteren van flowcytometrische uitslagen gebeurt momenteel waarschijnlijk op vele manieren. Is het wenselijk om dit eens in kaart te brengen en te bekijken of we hier ook dingen in kunnen afstemmen? Welke markers te rapporteren en hoe? Welke conclusies te trekken, hoe ver kun, wil en mag je gaan? Lijkt het jou, laboratoriumspecialist verantwoordelijk voor de rapportage van de flowdata, leuk om hier eens met collega’s over te discussiëren en te kijken of er afstemming kan worden bereikt? Meldt je dan nu aan bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor een mogelijke werkgroep Rapportage flow data!


Publicaties....

Wij houden u graag op de hoogte van interessante publicaties over (klinische) flowcytometrie. Relevante richtlijnen en handreikingen, standaarden of rapporten kunnen hier ook worden geplaatst. Tips van leden zijn eveneens welkom.

Scharf EL, Hanson CA, Howard MT, Keegan BM. Serial cerebrospinal fluid examinations to diagnose hematological malignancy causing neurological disease. J Neurooncol. 2016 Aug;129(1):77–83. 
To determine the diagnostic utility of serial cerebrospinal fluid (CSF) examinations for hematological malignancy causing neurological disease. All CSF cytology reports at Mayo Clinic Rochester from 2005 to 2014 (n = 20,018) were reviewed. meer......
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .