Free Joomla Templates by FatCow Coupon
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png
  • Banner_symposium_2018a.png
  • Banner_symposium_2018b.png
  • Banner_symposium_2018c.png
  • Banner_symposium_2018d.png

Nieuwsbrief NVC, jaargang 1, nr. 1

 
NVC Nieuwsbrief logo
 
Nieuwsbrief NVC,  jaargang 1, nr. 1

Nederlandse vereniging voor Cytometrie (NVC) is de vereniging voor professionals die zich met ‘cytometrie’ bezighouden.
De NVC heeft tot doel om deze professionals samen te brengen en hen op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het vakgebied. 

In deze editie...

De eerste nieuwsbrief waarin o.a. de bestuursleden zich voorstellen, een overzicht van de werkgroepen van NVC wordt gegeven, aandacht wordt geschonken aan het afscheid van Frank Preijers en Ellen Kuiper-Kramer als bestuurslid van de vereniging en we u attenderen op het NVC congres in november 2015.


logo NVC

De eerste nieuwsbrief van NVC

Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief namens het nieuwe bestuur van NVC. Het is de bedoeling dat de nieuwsbrief vanaf nu regelmatig zal verschijnen (ca. 6x per jaar). In de nieuwsbrief staan algemene mededelingen ‘van de bestuurstafel’, handige weetjes voor de leden, informatie over het jaarlijkse congres, de werkgroepen en andere activiteiten. De nieuwsbrief wordt per mail verstuurd naar alle e-mailadressen uit het ledenbestand van de vereniging. Via de nieuwsbrief kunnen andere geïnteresseerden zich aanmelden. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kan ook altijd.
 
Van de voorzitter...

2
015…een nieuw jaar, en een hoop nieuws in het cytometrie-wereldje. Allereerst zijn er de nodige verandering in het NVC bestuur. Na jaren van enorme inzet hebben Ellen Kuiper-Kramer en Frank Preijers eind 2014 afscheid genomen van het NVC bestuur. Gelukkig hebben we nieuwe kandidaten gevonden: Ferry Bergkamp en Arjan van de Loosdrecht. Piet van Erp blijft aan als penningmeester en JannekeRuineman-Koerts neemt de taak van secretaris op zich. Een belangrijke doelstelling is de NVC zichtbaarder te maken voor de leden. We willen activiteiten organiseren waar alle NVC leden wat mee kunnen, en praktische richtlijnen geven over cytometrie. De zichtbaarheid willen we o.a. verhogen door het uitbrengen van een nieuwsbrief, waarvan dit de eerste is. Ook willen we de NVC werkgroepen vaker verslag laten uitbrengen aan de leden, zodat iedereen weet wat er speelt en wat er aan ontwikkelingen zijn. Naast de activiteiten die momenteel al in de NVC werkgroepen plaatsvinden zijn er een hoop andere zaken binnen de cytometrie die nog aandacht nodig hebben. Door het opstarten van nieuwe werkgroepen kunnen we met z’n allen een hoop werk verrichten en elkaar ondersteunen. Uiteindelijk willen we als NVC hét platform en kenniscentrum zijn voor (flow)cytometrie in Nederland, en in die hoedanigheid andere verenigingen en organisaties (zoals NVVH, CMI, NVKC, VHL) ondersteunen. Dat gaat alleen lukken met de inzet van jullie als NVC leden! Mocht je dus ideeën hebben over zaken die binnen de NVC moeten worden opgepakt, of willen bijdragen aan een werkgroep: laat het ons vooral weten.

Vincent van de Velden, voorzitter

ISAC - CYTO 2015
ISAC 2015

CYTO 2015 in Glasgow!

Werkgroepen NVC

Binnen de NVC zijn momenteel een drietal werkgroepen actief:

AML MRD: binnen deze groep, onder leiding van Gerrit Jan Schuurhuis (VUmc), is de afgelopen jaren gewerkt aan het opstellen en standardiseren van de flowcytometrische MRD bepaling voor AML patiënten. Deze activiteiten hebben geleid tot de implementatie van MRD diagnostiek in het huidige HOVON132 protocol. Binnen de werkgroep wordt de MRD diagnostiek bewaakt en wordt verder gewerkt aan verbetering van de methoden en analyses.
MDS: de laatste jaren is duidelijk geworden dat flowcytometrie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de diagnostiek van MDS. De Nederlandse werkgroep onder leiding van Arjan van de Loosdrecht probeert deze ontwikkeling te vertalen naar toepassing in de dagelijkse praktijk. De Nederlandse werkgroep  staat in zeer nauwe verbinding met de MDS werkgroep van het  Europese LeukemiaNet.
Flowcytometrie: deze werkgroep bestaat zowel uit NVC als VHL leden en richt zich met name op het ondersteunen van mensen die flowcytometrische experimenten uitvoeren, door praktische richtlijnen en protocollen op te stellen.
Deze werkgroepen zullen minimaal één keer per jaar de voortgang en plannen presenteren tijdens een NVC/SKML bijeenkomst, zodat relevante informatie snel voor alle NVC leden beschikbaar komt.
De verwachting is dat het aantal werkgroepen binnen de NVC de komende tijd verder zal toenemen. We hopen van harte dat verschillende NVC leden bereid zijn om actief deel te nemen aan de verschillende werkgroepen en hun steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkelingen binnen de cytometrie.

Even voorstellen - het bestuur
Vincent vd Velden

Voorzitter Vincent van de Velden
Na al een paar jaar in het NVC bestuur te hebben gezeten, heb ik per 1 januari 2015 de taak van voorzitter op me mogen nemen. Ik ben na mijn studie Moleculaire Wetenschappen in Wageningen gepromoveerd in Rotterdam (1998) en heb in 2009 mijn opleiding tot medisch immunoloog afgerond. In het Erasmus MC werk ik sinds 1998 aan leukemieën en lymfomen, zowel op het moleculaire als cellulaire (flowcytometrische) vlak. Binnen mijn groep verrichten we veel diagnostiek, maar proberen daarnaast de diagnostiek verder te ontwikkelen en (translationeel) onderzoek uit te voeren. Deze combinatie is erg leuk en uitdagend en maakt het werk zeer dynamisch. Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is samenwerking met de mensen binnen mijn eigen groep en binnen het Laboratorium Medische Immunologie, en met collega’s in Nederland en buitenland cruciaal. Ik hoop dat de NVC bij kan dragen aan het bij elkaar brengen van cytometristen, zodat we gezamenlijk wat mooie stappen vooruit kunnen maken!

Janneke Ruinemans-Koerts

Secretaris Janneke Ruinemans-Koerts
Na het behalen van het doctoraal examen Moleculaire Wetenschappen in Wageningen (1992) ben ik in 1996 gepromoveerd bij de vakgroep Biochemie van de Landbouwuniversiteit. In 2001 ben geregistreerd als Klinisch chemicus en in 2010 heb ik de aantekening hematologie behaald.
Sinds 2001 werk ik op het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium (KCHL) van ziekenhuis Rijnstate en ben ik verantwoordelijk voor de flowcytometrische analyse van leukemieën en lymfomen, hetgeen volledig geïntegreerd is met de morfologische diagnostiek. Daarnaast heeft bij het KCHL de flowcytometrische analyse ook een toepassing gevonden bij de diagnostiek van voedselallergieën, middels de Basofiele Activatie Test. Verder loopt er onderzoek op het gebied van activatie van leukocyten bij ontstekingsreacties.
Ik vind het belangrijk dat de NVC het platform is waar de brede toepassingsmogelijkheden van flowcytometrie behartigd worden en waaruit, samen met alle leden, stimulatie tot verdere ontwikkeling en toepassingsmogelijkheden plaatsvindt. Ik hoop hier ook vanuit het NVC bestuur een zinvolle bijdrage aan te kunnen leveren.

Piet van Erp

Penningmeester Piet van Erp
Na een HLO-opleiding (biochemie) en enkele jaren onderzoekservaring op de afdeling Dermatologie van het Radboudumc in Nijmegen in 1991 gepromoveerd aan de Faculteit Medische Wetenschappen aldaar. De titel van het proefschrift was: "Novel cytometric techniques to study proliferation and differentiation of human keratinocytes". Meer dan dertig jaar actief betrokken bij onderzoek op het gebied van groeicontrole van de huid en inflammatoire huidziekten, vooral psoriasis. Twee speciale interessen, nl. cytometrie en huid-materiaal interacties.
Belangrijke onderzoeksgebieden op dit moment zijn de pathogenese van psoriasis, de werkingsmechanismen van bestaande en nieuwe behandelingen voor psoriasis, beter inzicht in het fenomeen "sensitive skin" en de toepassing van in vivo reflectie confocale microscopie en andere niet-invasieve meetmethoden voor diagnostiek en therapiecontrole van huidziekten.
Ik vind het belangrijk dat we in Nederland een breed cytometrie platform hebben met een goede mix van klinisch toegepaste en fundamentele cytometrie en hoop dat de NVC een rol hierin kan spelen.

Ferry Bergkamp

Bestuurslid Ferry Bergkamp
In 1988 heb ik mijn doctoraal examen medisch biologie (UVA) gehaald, waarna ik ruim 1 jaar heb gewerkt bij Sanquin. Eind 1989 ben ik als medisch bioloog op projectbasis begonnen in het klinisch chemisch laboratorium van het Elisabeth Gasthuis te Haarlem. Het doel was om (nieuwe) immunologische technieken te introduceren t.b.v. directe patiëntenzorg. In 1990 ben ik in dit laboratorium aangesteld als staflid en was ik daarbij verantwoordelijk voor immunologische analyses, waaronder immunofenotypering van lymfocyten subpopulaties en van leukemieën en lymfomen. In die tijd heb ik al veel meegekregen van het vakgebied klinische chemie. Eind 1998 werd de opleiding tot klinisch chemicus toegekend aan het nieuwe fusieziekenhuis Kennemer Gasthuis en was ik de eerste assistent klinische chemie in Haarlem. Na mijn registratie als klinisch chemicus werd ik verantwoordelijk voor de immunodiagnostiek. Hieronder valt flowcytometrie, auto-immuundiagnostiek, M-proteïnediagnostiek en allergie. Later is daar de DNA-diagnostiek bij gekomen. De flowcytometrie is momenteel een onderdeel van de hemato-oncologie en vormt daarmee een onlosmakelijk onderdeel samen met de morfologie en DNA-diagnostiek. 
De NVC is een mooie, relatief jonge, vereniging, waar flowcytometristen van zowel fundamentele als (in)directe klinische toepassingen lid van kunnen zijn. Deze poel van kennis is een potentiële bron van mogelijkheden. Daarnaast kan de NVC een (belangrijke) rol spelen in verhoging van kwaliteit door het (mede)ontwikkelen van protocollen en stimuleren van (na)scholing aan analisten en andere geïnteresseerden. Samen met inbreng van de leden zal het NVC bestuur dit de komende jaren verder ontwikkelen.

Arjan van de Loosdrecht

Bestuurslid Arjan van de Loosdrecht
Arjan van de Loosdrecht zit sinds dit jaar in het NVC bestuur. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief verder voorstellen.


Lidmaatschap NVC 2015

Binnenkort kunt u weer een email verwachten van de penningmeester met het verzoek of u uw NVC lidmaatschap wilt betalen. Het individuele lidmaatschap van de NVC blijft voor 2015 op €30,-. Naast het individuele lidmaatschap kent de NVC sinds 2010 het instituut-gebonden lidmaatschap. Hiermee bieden we leidinggevenden de mogelijkheid om efficiënt en kostenbesparend een NVC lidmaatschap aan te gaan voor meerdere personen. Het lidmaatschap komt op naam van de leidinggevende, afdeling of instituut en is niet persoonsgebonden. Uitgebreide informatie vindt u op de NVC-site.
Een van de belangrijkste activiteiten van NVC is ons jaarlijks congres. Alle informatie met betrekking tot het congres komt op de website te staan en wordt u ook per e-mail (nieuwsbrief) toegestuurd. Om de financiële drempel zo laag mogelijk te houden wordt de contributie verrekend met de inschrijving van het congres. Of beter gezegd: als u uw lidmaatschap betaalt (€30,-) zijn de kosten voor het congres lager.

Afscheid bestuursleden Frank Preijers en Ellen Kuiper-Kramer
Frank en Ellen in actie

Frank (rechtsachter) en Ellen (linksachter) op 18 november 2014 tijdens de voorbereiding van het jaarlijks congres 2014 van NVC/SKMLsectieIMCD in Zwolle, samen met Ilse van der Zon en Winy Laan van het secretariaat KCL.

Frank Preijers en Ellen Kuiper-Kramer zijn NVCers van het eerste uur. Ze zijn beide bestuurslid vanaf de oprichting van NVC in 2006. Toen Wim Korver stopte als bestuurslid in 2010 heeft Frank het secretariaat overgenomen. Ellen heeft zich al die jaren met name beziggehouden met onderwijszaken. Toen voorzitter en medeoprichter Jan Willem Gratama eind 2013 statutair aftredend was, heeft Frank tijdelijk het voorzitterschap overgenomen in combinatie met het secretariaat. Na ruim 9 jaar als bestuurslid zeer actief te zijn geweest, zijn ze beiden 2014 reglementair afgetreden als NVC bestuurslid. Namens de NVC willen wij Frank en Ellen heel hartelijk bedanken voor hun enorme inzet van de afgelopen jaren. Tijdens het volgende NVC congres zullen we hier nog extra aandacht aan geven.

Oproep voor nieuwe leden werkgroep kwaliteit/ISO15189

Binnen de NVC willen we een werkgroep opzetten die zicht richt op de implementatie van de ISO15189 norm in flowcytometrische laboratoria. Specifieke opdrachten voor deze werkgroep zijn (1) Opstellen van een leidraad (richtlijn? Aanbeveling?) met betrekking tot ingangscontrole van antistoffen/antistofmixen; (2) Opstellen van een leidraad voor validatie van flowcytometrische bepalingen; en (3) Opstellen van een leidraad voor bepalingen waarvoor geen externe kwaliteitscontrole beschikbaar is. Mensen die het leuk vinden om in deze werkgroep plaats te nemen kunnen zich melden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Congres NVC 19/20-11-2015
Congres Save the Date


 


   
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .