Free Joomla Templates by FatCow Coupon
  • Banner_symposium_2017_b.jpg
  • Banner_symposium_2017_c.jpg
  • Banner_symposium_2018a.jpg

Notulen Ledenvergadering NVC 2011

Congres: In 2011 is op 24 en 25 november 2011 samen met de SKML sectie IMCD een (Nederlandstalige) congres georganiseerd in Rotterdam vanwege het 25 jarig jubileum van de “SIHON”. De titel was “Cytometrie en kwaliteit, 25 jaar SIHON”. Het congres werd bezocht door 230 deelnemers en ondersteund door 17 bedrijven, die veelal met een stand vertegenwoordigd waren. Op de eerste dag zijn de externe kwaliteitscontrole rondzendingen besproken. Daarnaast zijn presentaties gegeven die betrekking hadden op de externe kwaliteitscontrole in de afgelopen 25 jaar. Op de tweede dag zijn presentaties gegeven over onderwerpen binnen de immuunfenotypering. Het congres bevatte 2 “keynote” lectures. De eerste betrof Moleculaire t.o.v. flowcytometrische diagnostiek van hematologische maligniteiten, door Prof. Jacques van Dongen. De tweede betrof SIHON 25 jaar: “Immuunfenotypering in de kliniek: Toen, nu en straks”

door Prof. Hanneke Kluin-Nelemans.

Ledenvergadering: Tijdens het congres op 24 november heeft een NVC ledenvergadering plaatsgevonden met als agendapunten: Financiën NVC, Werkgroepverslagen en –plannen 2012, Secretariaat, Organisatie van ESCCA 2013, Jaarverslag 2010, Educatieve activiteiten, Bestuursverkiezing. In de notulen van deze vergadering zijn de besproken onderwerpen en het resultaat hiervan terug te vinden.

Leden: Eind 2010 heeft de NVC 89 individuele leden en 12 institutionele leden, elk vertegenwoordigd door 4 leden. Totaal heeft de NVC 136 leden.

Bestuur: de samenstelling van het NVC bestuur is in 2011 niet veranderd. Volgens de statuten van de NVC worden bestuursleden benoemd voor 3 jaar en zijn vervolgens 2x herkiesbaar voor 3 jaar. Dit betekent dat per 1-1-2012 de voorzitter (Dr. J.W. Gratama), secretaris (Dr. F. Preijers) en werkend lid (Dr. E. Kuiper-Kramer) dienen af te treden. Zij hebben zich herkiesbaar gesteld voor een tweede verlengingstermijn van 3 jaar. De leden hebben hen herkozen waardoor de bestuurstermijn met 3 jaar verlengd is.

Werkgroepen: binnen de NVC zijn de volgende werkgroepen actief:

  1. Flowcytometrie werkgroep: deze werkgroep (al actief binnen de SIHON sinds eind jaren ’80) heeft tot doel het verbeteren en ontwikkelen van flowcytometrische bepalingen op het gebied van de immuunfenotypering. De werkgroep heeft vergaderd in mei en november voorafgaand aan de SKML sectie IMCD meeting in Woerden. De structuur van de werkgroep zal in 2012 enigszins herzien worden om slagvaardiger te kunnen opereren.
  2. Werkgroep MDS: deze werkgroep heeft tot doel het ontwikkelen en testen van een flowcytometrische bepaling voor het analyseren en diagnosticeren van MDS in beenmerg monsters. De werkgroep heeft een workshop voor het presenteren van de flowcytometrische bepalingen van MDS gehouden in februari in VUmc te Amsterdam. De werkgroep heeft vergaderd op 20 januari, 19 april en 27 september 2011 te Amsterdam. Tevens is door enkele leden van de werkgroep deelgenomen aan de European Leukemia Network-MDS in Pavia, Italië, van 3 tot 5 november 2011.
  3. Werkgroep AML-MRD: deze werkgroep heeft tot doel een flowcytometrische methode te ontwikkelen en te testen voor de bepaling van minimale restziekte in AML. De werkgroep heeft vergaderd op 12 januari, 23 maart, 12 juli, en 1 november 2011.

NVC als wetenschappelijke moedervereniging voor de SKML sectie Immunologische en Moleculaire Cel Diagnostiek (IMCD): In 2011 zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd onder auspiciën van de NVC. Tijdens deze bijeenkomsten van de Sectie IMCD binnen de SKML (Stichting Kwaliteitsbewaking Medisch-Immunologische Laboratoria) worden de resultaten van de kwaliteitsrondzendingen op het gebied van de immuunfenotypering besproken met de deelnemers. De NVC neemt het scholingsdeel op deze dagen voor haar rekening. Op 31 mei en 24 november hebben deze bijeenkomsten plaatsgevonden. Op 31 mei zijn de volgende presentaties verzorgd: MRD in CLL door M. Van Gelder (Maastricht), MRD in CLL door J. Philippé (Gent, België) en MRD in multiple myeloma door R. Brooimans (Rotterdam). De bijeenkomst op 24 november viel samen met het 25 jarig jubileum congres van de “SIHON” in Rotterdam.

Website: In 2011 is de website van de vereniging (www.cytometrie.nl) verder verbeterd.

Namens het NVC-bestuur,

Dr. F. Preijers, secretaris
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .